วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตรีัพัทลุงจัดกิจกรรมกิฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562