วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562