ปรัชญาโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

น้ำเงิน ความเป็นนักรบ นักสู้ มีจิตใจเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เสียสละ

ขาว ความสะอาด บริสุทธิ์ มีจิตใจถึงพร้อม ด้วยคุณธรรม

เอกลักษณ์

ภาษาที่เป็นเลิศ

อัตลักษณ์์

รู้รักสามัคคี มีวินัย ใจรักเรียน เพียรทำดี มีจิตสาธารณะและพอเพียง