ตราประจำโรงเรียน

phatthalung

อักษรย่อ ส.พ.ท. หมายถึง โรงเรียนสตรีพัทลุง

รัศมีสีทอง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญาและคุณงามความดี

ช่อและดอกตะแบก ตะแบกเป็นไม้มงคลนามที่มีความมั่นคง แข็งแรง

คำขวัญโรงเรียน สามัคคี มีวินัย ใจรักเรียน เพียรทำดี

คติพจน์ประจำโรงเรียน "นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นตะแบก